Projekt Nr  PL/08/LLP-LdV/IVT/140159

Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1”

Projekt finansowany przez Narodową Agencję w ramach

Programu Uczenie się przez całe życie

- LEONARDO DA VINCI –

PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1”

Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci poinformowała nas pod koniec maja, że została zakończona jakościowa ocena projektów złożonych w ramach konkursu projektów mobilnościowych Programu Leonardo da Vinci na rok 2008 – również nasz Projekt „Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1” został zatwierdzony do realizacji.

Udział w Projekcie ma na celu poprawę stopnia przejrzystości i uznawania kwalifikacji, zapewnienie atrakcyjnych praktyk, a także zachęcenie młodzieży do nauki języków obcych. Zaplanowaliśmy 4- tygodniowe wyjazdy na praktyki zawodowe do Bułgarii dla 40 uczniów – podzielonych na dwie grupy uczestników. Staż ma na celu doskonalenie zawodowe uczniów naszej szkoły w znajomości kuchni narodowych, kuchni fusion, znajomości najlepszych win świata, przyswojenie zasad doboru i sposobów serwowania win. Wyznaczając cele projektu zwróciliśmy uwagę na rozwój osobisty i zawodowy, poszerzenie kompetencji międzykulturowych oraz rozwijanie umiejętności językowych. Staż zwiększy wiadomości i umiejętności zawodowe uczestników, co spotęguje ich mobilność na europejskim rynku pracy. Pragniemy wyrabiać w naszych uczniach nawyki ciągłego doskonalenia zawodowego.

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do uczestniczenia w zorganizowanych w szkole spotkaniach przygotowujących do pobytu w Bułgarii. W tym celu przygotowano cykl wykładów związanych z obyczajami i gastronomią bułgarską, cykl zajęć przygotowujących na praktyki zawodowe, kurs języka rosyjskiego.

W czasie realizacji Projektu nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą opiekunowie. Uczestnikom zapewnimy:

Monika Zawadzka

WARUNKI UCZESTNICTWA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
W PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH W BUŁGARII

Program Uczenie się przez całe życie

- LEONARDO DA VINCI –

 1. Uczestnik musi mieć skończone 17 lat.

 2. Uczestnik musi mieć zaliczoną praktykę w kraju – potwierdzoną zdanym egzaminem.

 3. Uczestnik musi wyrażać zainteresowanie zawodem w branży gastronomicznej.

 4. Uczestnik przed wyjazdem musi wziąć udział w:

Kucharze:

Technik Organizacji Usług Gastronomicznych

 1. Uczestnik jest zobowiązany oddać pracę na temat „Jak poprawić swoją mobilność na europejskim rynku pracy”.

 2. Uczestnik jest zobowiązany w Bułgarii uczestniczyć w:

 1. Uczestnik zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk.

 2. Uczestnicy zobowiązani są do opracowania:

Kucharz:

Technik Organizacji Usług Gastronomicznych:

 1. Uczestnik zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania ze stażu w Bułgarii.

 2. Uczestnik po zakończeniu Stażu zobowiązany jest do:

Kucharz:

Technik Organizacji Usług Gastronomicznych:

REGULAMIN

OKREŚLAJĄCY KRYTERIA WYBORU I ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W RAMACH PROGRAMU „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” LEONARDO DA VINCI


§ 1

Rekrutacja na staż w Bułgarii w ramach Programu Leonardo da Vinci przeprowadzana jest
w formie Konkursu.

§ 2

Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 1. Dyrektor ZS Nr 1 Magdalena Gołębiowska

 2. Kierownik Szkolenia Praktycznego Małgorzata Maskiewicz

 3. Nauczyciel przedmiotów zawodowych Monika Zawadzka


§ 3

Do Konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w tym paragrafie:

 1. Są uczniami ZS Nr 1 w roku szkolnym 2008/2009.

 2. Uczą się na kierunkach: Technik Organizacji Usług Gastronomicznych lub Kucharz.

 3. Ukończyły 17 lat.

 4. Posiadają zaliczoną praktykę w kraju – co najmniej na ocenę dobrą – potwierdzone zdanym egzaminem.

 5. Posiadają średnią z przedmiotów zawodowych minimum 3,0.

 6. Cechuje ich zainteresowanie zawodem w branży gastronomicznej.

 7. Będą brać udział w spotkaniach mających na celu przygotowanie potencjalnych uczniów do uczestnictwa w Stażu, tj. kursie języka rosyjskiego, warsztatach z cyklu „Otoczeni pięknem”, wykładach tematycznych.

 8. Oddali w określonym przez Komisję terminie pracę na temat „Jak poprawić swoją mobilność na europejskim rynku pracy”.

 9. Wypełnili formularz Kwestionariusza „Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1”.

 10. Brali udział w organizowanych przez ZS Nr 1 przyjęciach okolicznościowych.


§ 4

Termin oddawania prac „Jak poprawić swoją mobilność na europejskim rynku pracy”:

I grupa: 10 września

II grupa: 10 marzec

§ 5

Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na Staż w Bułgarii powinien złożyć
w Biurze Projektu w ZS Nr 1 następujące dokumenty:

  1. formularz zgłoszeniowy

  2. zgodę rodziców na wyjazd za granicę

  3. aktualną książeczkę zdrowia

  4. aktualny paszport


§ 6

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu znajdującym się w budynku ZS Nr 1 przy ulicy Budowlanej 7-9 w pokoju nr 6 w wyznaczonym terminie.

§ 7

Kandydaci mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniach mających na celu przygotowanie potencjalnych uczestników na wyjazd na Staż.

§ 8

Po zakończeniu szkolenia kandydat powinien zdać pozytywnie test dotyczący jego przygotowania do uczestnictwa w stażu.

§ 9

Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do wyjazdu na Staż.

§ 10

System punktacji stosowany przez Komisję Rekrutacyjną:

 1. Udział w Konkursach 5 punkty

 2. Udział w imprezach okolicznościowych 0-10 punktów

 3. Średnia z przedmiotów zawodowych 0-5 punktów

 4. Praca „Jak poprawić swoją mobilność na europejskim rynku pracy” 0-10 punktów

 5. Test z przygotowania kulturowego 0-10 punktów


§ 11

Komisja Rekrutacyjna przyznaje prawo wyjazdu na Staż uczniom, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

§ 12

Zasady rekrutacji wprowadzone zostają Zarządzeniem Rady Pedagogicznej i wchodzą
w życie z dniem 13 czerwca 2007 roku.

§ 13

Uczniowie zobligowani są do:

  1. Przygotowania Sprawozdania z odbytego Stażu.

  2. Przygotowania dwóch Prac tematycznych.

  3. Udziału w Konkursie: „Kuchnia fusion specjalnością mojego zakładu” lub „Projekt wymarzonej restauracji oferującej usługi na europejskim rynku”
   w grupach 2-osobowych.

  4. Udział w warsztatach gastronomicznych i sommelierskich organizowanych dla uczniów ZS Nr 1.

§ 14

 1. Spotkanie informacyjne


I grupa: 16 czerwca 2008

II grupa: 5 marzec 2009

 1. Składanie wymaganych formularzy:


I grupa: do 1 września 2008

II grupa: do 10 marca 2009

 1. Spotkania szkoleniowe:


I grupa: od 01 września do 15 września 2008

II grupa: od 5 marca do 20 marca 2009

 1. Test kompetencji:


I grupa 16 września 2008

II grupa 23 marca 2009

 1. Ogłoszenie wyników:

I grupa 17 września 2008

II grupa 27 marca 2009

POŻYTECZNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1”

Program Uczenie się przez całe życie

- LEONARDO DA VINCI –


   1. Informacje o Programie Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Jest on realizowany
od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r.

Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (v.pol)

Program Leonardo da Vinci wcześniej istniał jako samodzielny program o takiej samej nazwie.  Polskie instytucje mogły z niego korzystać już od 1998 roku.

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego jest realizowana w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian i staży.

  1. Cele ProjektuPraktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1”


I. poszerzenie umiejętności językowych: uczniom zapewniamy kurs języka rosyjskiego dla początkujących w kraju i naukę języka bułgarskiego podczas odbywania stażu.

II. rozwój zawodowy: uczeń zapozna się z asortymentem potraw i win bułgarskich, pozna techniki przygotowywania potraw narodowych, nabędzie umiejętność łączenia kuchni bułgarskiej z polską, umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu somelliera, zapoznana się z nowymi technikami przygotowywania potraw i miksologii. Rozwój zawodowy sprawi, że absolwent będzie doskonale przygotowany do pracy w zakładach gastronomicznych na rynkach europejskich.

III. poszerzenie kompetencji międzykulturowych: w dobie globalizacji młody absolwent musi potrafić połączyć polskość z europejskimi potrzebami, posiąść umiejętność odnalezienia się na rynku pracy w Unii Europejskiej, z zasobem wiedzy i umiejętności charakterystycznej dla swojej specjalizacji. Uczeń musi zdobyć takie kwalifikacje i kompetencje, które zapewnią mu uznanie na europejskim rynku pracy.

IV. rozwój osobisty: wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, co zwiększa mobilność młodego pracownika na rynku pracy.

  1. Program Stażu Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1”

Program stażu w Bułgarii został sporządzony przez Zespół Szkół nr 1 w oparciu
o podstawę programową, programy nauczania, priorytety narodowe, założenia Narodowej Startegii Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013, Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, a w szczególności Program Rozwoju Turystyki na Dolnym Śląsku, Strategię Rozwoju Powiatu Świdnickiego, priorytety Mobilności, Plan Rozwoju Szkoły. Program został opracowany w porozumieniu z Firmą pośredniczącą Bulgaria Gateway.

Program do zrealizowania na 4-tygodniowym stażu w Bułgarii:

1.TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Zapoznanie stażystów ze strukturą organizacyjną zakładu, regulaminami, instrukcjami, przepisami, zakresem czynności, uprawnieniami i odpowiedzialnością na poszczególnych stanowiskach.

Zajęcia w części produkcyjnej: obsługa urządzeń gastronomicznych, przygotowanie potraw zgodnie z oryginalnymi recepturami bułgarskimi.

Aranżowanie sali konsumenckiej zgodnie ze zleceniem.

Przywitanie, obsługa właściwa, rozliczenie i pożegnanie gości – ćwiczenia symulacyjne.

Zapoznanie z asortymentem win, dobór win do potraw.

Prezentacja win, degustacja, serwowanie, dekantacja – ćwiczenia symulacyjne.

Poznanie zakresu obowiązków sommeliera.

Wycieczki do winnic regionalnych i klasztornych.

Poznawanie tajników metody angielskiej: dekorowanie potraw na sali konsumenckiej, prezentacja potraw konsumentom, podawanie potraw flambirowanych, tranżerowanych i filetowanych. Zadania praktyczne powierzone uczniom do wykonania będą poprzedzone instruktażem połączonym z pokazem.

2.KUCHARZ

Zapoznanie stażystów ze strukturą organizacyjną zakładu, regulaminami, instrukcjami, przepisami, zakresem czynności, uprawnieniami i odpowiedzialnością na poszczególnych stanowiskach.

Zajęcia w części produkcyjnej: obsługa urządzeń gastronomicznych, przygotowanie potraw zgodnie z oryginalnymi recepturami bułgarskimi (praca na indywidualnych stanowiskach w różnych działach produkcyjnych). Zadania praktyczne powierzone uczniom do wykonania będą poprzedzone instruktażem połączonym z pokazem. Przy realizacji zadań praktycznych główny nacisk będzie się kładło na wdrożenie uczniów do samodzielnego wykonania zadań praktycznych, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji oraz ocenę jakości produkcji.

Zapoznanie z asortymentem potraw obowiązujących w danym zakładzie gastronomicznym.

Poznawanie tajników kuchni bułgarskiej.

Wykonywanie zadań zgodnie z harmonogramem – podawanie potraw i napojów o różnych porach dnia.

Poznawanie nowych trendów w dekorowaniu potraw.

Umiejętny dobór surowców, metod i technik, które można wykorzystywać w przygotowaniu kuchni fusion.


4. Potwierdzenie nabytych umiejętności

W celu potwierdzenia nabytych umiejętności zapewnimy uczestnikom:

Zaświadzcenie ukończenia kursu języka rosyjskiego

Europass Mobility (dokument informujący o odbytym stażu za granicą)

Listy referencyjne z zakładów gastronomicznych, w których uczniowie odbywali staż.

Certyfikaty zaświadczające o odbytym stażu

Certyfikaty potwierdzające odbycie kursu językowego

 1. Osoby odpowiedzialne za realizację ProjektuPraktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1”

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

1. Dyrektor Zepołu Szkół Nr 1: mgr inż. Magdalenę Gołębiowską (odpowiedzilaność finansowa, głos decyzyjny w sytuacjach trudnych i konfliktowych),

2. Nauczyciel przedmiotów zawodowych: mgr inż. Monika Zawadzka (koordynator projektu odpowiedzialny za monitoring, ewaluację i rozliczenie projektu – zarządzanie projektem).

3. Kierownik Szkolenia Praktycznego: mgr inż. Małgorzata Maskiewicz (koordynator projektu odpowiedzialny za prowadzenie spraw administracyjnych i biurowych oraz rekrutacę uczestników -zarządzanie projektem).

4. Nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących: mgr Violetta Wierzbicka – Kłosiewicz (współpraca z mediami i środowiskiem lokalnym - promocja Projektu).


 1. Jak poprawić swoją mobilność na europejskim rynku pracy”

Prawidłowo skonstruowana praca zawiera odpowiedzi na pytania:

 1. Co już wiem i potrafię z wiedzy przekazywanej na zajęciach w szkole i praktykach zawodowych.

 2. Jakich rezultatów oczekuję po uczestnictwie w Projekcie.

 3. Jak wykorzystam swoją wiedzę i umiejętności.

 4. Jak zdobyte umiejętności ułatwią mi znalezienie pracy.

 5. Czy zakres programu Projektu pokrywa się z moimi zainteresowaniami.

 6. Jakie musi posiadać umiejętności młody człowiek aby poprawić swoją mobilność na rynku pracy.

POWODZENIA W PISANIU PRACY!

REALIZACJA PROJEKTU

Przez miesiąc czasu, w okresie od 06-10-2008 do 31-10-2008 uczniowie naszej Szkoły zdobywali doświadczenie w  Hotelu ***** KEMPIŃSKI w Bułgarii. Hotel ten – jak sami uczniowie wspominają – świadczy usługi na wysokim, europejskim poziomie, stąd zdobyte umiejętności są perełką w ich dotychczasowym doświadczeniu zawodowym. Poziom świadczonych usług przez gastronomię hotelową jest zgodny z wymogami protokołu dyplomatycznego, dzięki czemu nasza młodzież poprawiła swoją mobilność  na europejskim rynku pracy. Staż sprawił, że wiadomości teoretyczne pokryły się ze zdobytymi umiejętnościami, co sprawiło, że uczniowie pewniej czują się w zawodzie, który wybrali.
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

W rekrutacji wzięli udział uczniowie klas: IV TG, IV TKO, III TG i IV TK. Młodzież wypełniała kwestionariusze osobowe i napisała pracę na temat „Jak poprawić swoją mobilność na europejskim rynku pracy”.  Na staż w Bułgarii zakwalifikowano:


Bryl Magdalena  Duralak     Przemysław
Dynia Michał Górajewski Tomasz    
Grześkowiak Dawid Kapłon Katarzyna
Kryłowicz Konrad Mizera Paweł
Morawka Monika Nogacka Stella
Raczyński Jakub Padło Filip
Pisklewicz Krzysztof Sienkiewicz Mateusz
Strupiechowska Daria Wojtowicz Marcin
Woźna Mariola Wójtowicz Agnieszka
Zakrzewski Wojciech Zawada Ewa

PRZYGOTOWANIA DO STAŻU

Miesiąc wrzesień, upłynął na szkoleniu, zdobywaniu wiedzy, poszerzaniu wiadomości i umiejętności, podpisywaniu umów, wypełnianiu ankiet oraz załatwianiu wszelkich formalności. Kursy i szkolenia potwierdzone zostały odpowiednimi zaświadczeniami dokumentującymi ich odbycie. Uczniowie przeszli:

 1. Szkolenie językowe: język rosyjski dla początkujących
 2. Kurs florystyki – pasja tworzenia 
 3.  Przygotowanie pedagogiczne:
 •  „Jak przygotować się do wyjazdu na staż” 
 •   „Prawa i obowiązki uczestnika Projektu „Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1”
 1. Przygotowanie kulturowe:
 •   „Kultura i obyczaje Bułgarii”
 •   „Młody człowiek za granicą – gdzie szukać wsparcia i pomocy”
 •  „Jak zachować się w sytuacjach trudnych i konfliktowych”                        Przygotowanie zawodowe
 1. Przygotowanie zawodowe:

Kucharze

 •   „Produkty wykorzystywane w kuchni bułgarskiej”       
 •  „Tajniki kuchni bułgarskiej”      
 •   „Kuchnia fusion – wypadkowa kuchni polskiej i bułgarskiej”               

Technik organizacji usług gastronomicznych

 •  „Dobór win w kuchni bułgarskiej”                               
 •  „Asortyment win bułgarskich”
 • „Na czym polega praca sommeliera”


REALIZACJA STAŻU W BUŁGARII


      Podróż

Była długa ale urozmaicona – autobus, pociąg, samolot. Pożegnanie z rodziną i bliskimi było ciężkie, a staż wydawał się wielką niewiadomą. Szereg pytań, myśli i obaw ale nad wszystkim górowała chęć zdobycia wiedzy, umiejętności, przygoda, nowi ludzie i ich obyczaje. Ciekawe co nas czeka jutro ;-)

 Zakwaterowanie

      Stażyści dostali do swojej dyspozycji pokoje 2-osobowe z łazienkami. Jednostki były
w pełni wyposażone w sprzęt niezbędny dla młodego człowieka – telewizor, radioodbiornik, dostęp do Internetu, telefon.

     Wyżywienie

    Młodzież miała zapewnione śniadania, obiady oraz kolacje, a w weekendy kieszonkowe na posiłki. Nasze kubki smakowe ciężko przyzwyczajały się do tych „rarytasów” – to pierwsze, co usłyszał koordynator Projektu, po powrocie stażystów. A podobno jogurt bułgarski jest najlepszy na świecie ;-) 

     Pierwszy dzień w pracy

     A jednak Bułgarzy, to miły, sympatyczny i roześmiany naród – przyjęli naszych stażystów z otwartymi ramionami. Młodzież przeszła szkolenie, zapoznała się ze stanowiskiem pracy, zakresem obowiązków i odpowiedzialnością. Pojawiły się pierwsze problemy językowe, ale za miesiąc powinno być lepiej ;-)

     Szkolenie językowe

Aby ułatwić aklimatyzację w nowym środowisku i pomoc w pokonaniu barier językowych młodzieży zaoferowano kurs języka bułgarskiego. Szkolenie nie było łatwe, bo i cyrylica to nic prostego ale nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania! 

Zakres obowiązków na stanowiskach pracy:

KELNERZY

Wykonywane czynności i zadania:        

- Zapoznanie struktury organizacyjnej zakładu gastronomicznego hotelu, zapoznanie
z regulaminami, instrukcjami, przepisami, zakresem czynności, uprawnieniami
i odpowiedzialnością na poszczególnych stanowiskach  w sali konsumenckiej.

- Zapoznanie z zasadami BHP i PPOŻ oraz warunkami pracy obowiązującymi w miejscu pracy, ze stanowiskami pracy, załogą, pomieszczeniami gospodarczymi.

-  Zajęcia w sali konsumenckiej :

 • polerowanie zastawy stołowej 
 • składanie i rozkładanie serwetek      
 • przygotowanie stołów konsumenckich i bankietowych
 • rozkładanie zastawy stołowej
 • nauka noszenia tacy z różną ilością zastawy, szkła i kieliszków.


- Obsługa bankietów okolicznościowych i przyjęć na salach bankietowych i w cafe barze:

 • aranżowanie sali konsumenckiej zgodnie ze zleceniem
 • pomoc przy przygotowaniu napojów na bankiety
 • pomoc przy serwowaniu posiłków
 • prezentacja potraw konsumentom
 • uzupełnianie zastawy.


- Prace porządkowe na salach bankietowych i konferencyjnych.

-  Przywitanie, obsługa właściwa, rozliczanie i pożegnanie gości.

 - Zapoznanie z asortymentem win, dobór win do potraw.

- Poznanie zakresu obowiązków sommeliera, udział w pokazie barmańskim.

Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe:

Przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gościa oraz obsługa właściwa:

-pełne prace porządkowe 

-nakrycia podstawowe

-przywitanie gościa i zaprowadzenie do stolika

-przyjęcie zamówienia

-dobór napojów alkoholowych

-uzupełnienie zastawy

-serwowanie potraw

-rozliczenie gościa

-prace porządkowe

-obsługa przyjęć okolicznościowych

-serwowanie win zgodnie z europejskimi standardami.

            

KUCHARZ

Wykonywane czynności/zadania :

- Zapoznanie struktury organizacyjnej zakładu gastronomicznego w hotelu, zapoznanie
z regulaminami, instrukcjami, przepisami, zakresem czynności, uprawnieniami
i odpowiedzialnością na poszczególnych stanowiskach w kuchni zakładu gastronomicznego.

- Poznanie zasad bhp, ppoż i zasad pracy obowiązujących w miejscu odbywania praktyk, stanowiska pracy, załogi.

- Zajęcia w części produkcyjnej: obsługa urządzeń gastronomicznych, przygotowanie potraw zgodnie z oryginalnymi recepturami bułgarskimi (praca na indywidualnych stanowiskach w różnych działach produkcyjnych) .

- Zapoznanie z asortymentem potraw obowiązujących w danym zakładzie gastronomicznym, poznawanie tajników kuchni bułgarskiej.

- Przeprowadzanie obróbki wstępnej surowców różnego rodzaju:

 • rozdrabnianie warzyw i owoców,
 • siekanie ziół,
 • rozdrabnianie, filetowanie, porcjowanie mięsa,
 • formowanie półproduktów, np. kulek z majonezu i orzechów, szaszłyków, klopsików.


- Przeprowadzanie obróbki cieplnej półproduktów, np. smażenie kotlecików, jaj, mięsa
z kaczki, grillowanie warzyw.

- Wykonywanie zadań zgodnie z harmonogramem- podawanie potraw i napojów o różnych porach dnia, dobór dań i napojów w zależności od rodzaju przyjęcia.

- Poznawanie nowych trendów w dekorowaniu potraw.

- Nauka wykonywania ozdób, np. z karmelu, czekolady.


- Wykonywanie prac w deserowni:

 • sporządzanie różnych rodzajów ciastek
 • formowanie ciasteczek
 • dekorowanie
 • układanie ciastek na odpowiednich paterach.


- Dekoracyjne układanie owoców na paterach.

- Umiejętny dobór surowców, metod i technik, które można wykorzystywać w przygotowaniu kuchni fusion.

- Wykonanie i zaprezentowanie dań kuchni polskiej:

 • zupa pomidorowa
 • kopytka z sosem pieczarkowym
 • gołąbki
 • surówka z białej kapusty i surówka z marchwi
 • jabłecznik.

- Prace porządkowe na kuchni.


       Czas wolny – nie do końca służył do odpoczynku

Uczniowie brali udział w licznych wycieczkach: Sofia, Plovdiv, Koprivshtiza, wizycie profesjonalnej w winnicy. Nie brakowało również imprez integracyjnych: wspólne dyskoteki z pracownikami hotelu, mecz w piłce nożnej Polska – Bułgaria (nie wspomnę o wyniku ;-)), Dzień Kuchni Polskiej, wręczenie zaświadczeń po odbyciu stażu połączone z pożegnalną kolacją.  

       Powrót do kraju

Pożegnanie, łzy, smutek w sercu – pewnie część polskości została w KEMPIŃSKIM,
który stał się tak bliski każdemu stażyście. Doświadczenie zdobyte w strugach potu
oraz nawiązane przyjaźnie pozostaną na długo w umysłach i sercach tych młodych ludzi….

W Polce czekali stęsknieni rodzice, rodzeństwo i sympatie…. jeszcze tak dużo mają do opowiedzenia swoim bliskim….